Toezicht en advies

Patiëntenraad


De Patiëntenraad (PaR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Ook in 2019 kende het Antoni van Leeuwenhoek een betrokken PaR. De Raad van Bestuur heeft de PaR in 2019 gevraagd formeel advies te geven over de volgende onderwerpen:

  • aangepaste klachtenregeling;
  • concentratiemelding NZa in verband met de overname van de oncologische zorg van MC Slotervaart;
  • begroting 2020.

De PaR adviseerde eveneens, maar ongevraagd, over:

  • voedingsaanbod en -adviezen voor patiënten binnen de hoofd-halstumorgroep;
  • uitbreiding van de fietsenstalling voor patiënten en bezoekers.

Bestuur Medische Staf


Het Bestuur Medische Staf bestaat uit de leden: Edwin Jansen, voorzitter; Martijn Kerst, secretaris; Marc van Beurden; Annemarie Bruining; Liang Tjoa; Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Inge van der Werf, secretaresse

De medische staf van het Antoni van Leeuwenhoek wordt vertegenwoordigd door het Bestuur Medische Staf (BMS) dat momenteel bestaat uit zes leden.

Taken van het BMS zijn onder meer:

  • het voorbereiden van vergaderingen van de medische staf;
  • zorgen voor adequate informatievoorziening naar de leden van de medische staf;
  • coördineren van de activiteiten van de verschillende stafcommissies;
  • toezicht houden op de naleving van het reglement;
  • het adviseren van de Raad van Bestuur.

Daarnaast is het BMS belast met de uitvoering van besluiten van de medische staf, voor zover de uitvoering daarvan niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen. De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Ondernemingsraad


De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van het AVL. De Raad heeft zeventien zetels en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een OR-secretaresse. In 2019 vertrokken twee leden vanwege werk elders. Aanvragen voor advies hebben vooral betrekking op organisatieveranderingen, het aangaan van samenwerking, bouwzaken en financiële aangelegenheden (zoals investeringen). Verzoeken tot instemming betreffen meestal regelingen op het terrein van sociaal beleid en arbeidsomstandigheden.

Verpleegkundig Adviesraad


De Verpleegkundig Advies Raad (VAR) adviseert vanuit het verpleegkundig perspectief de Raad van Bestuur.

De VAR geeft zowel gevraagd als ongevraagd adviezen over onderwerpen gerelateerd aan het verpleegkundige domein, met als streven dat deze door de Raad van Bestuur omgezet worden in beleid. Vanuit verpleegkundig oogpunt is het einddoel het verbeteren of waarborgen van de kwaliteit van zorg.

Raad van Toezicht


Voorzitter Raad van Toezicht: mr. L.J. Hijmans van den Bergh

Ook in 2019 heeft het Antoni van Leeuwenhoek zich ingezet om uitstekende kwaliteit van zorg, onderzoek en opleiding te bieden. Er is een koers uitgezet, Strategie 2030, om dit voor de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Ook het faillissement van het Slotervaart ziekenhuis en de ontwikkeling van het Slotervaartterrein waren belangrijke onderwerpen waarover de Raad van Toezicht in 2019 heeft vergaderd. Evenals de samenwerking met KWF Kankerbestrijding en de AVL Foundation voor de periode van 2020-2024.

Deel deze pagina