Toezicht en advies

Patiëntenraad


De Patiëntenraad (PaR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Ook in 2020 kende het Antoni van Leeuwenhoek een betrokken PaR. De Raad van Bestuur heeft de PaR in 2020 gevraagd formeel advies te geven over de volgende onderwerpen:

 • Benoeming plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie patiënten
 • Beleid Sturen op kwaliteit van zorg
 • Strategie 2030
 • Investeringen t.b.v. AVL Centrum voor diagnostiek (onderdeel radiologie)
 • Begroting 2021
 • Medezeggenschapsregeling

Bestuur Medische Staf


Het Bestuur Medische Staf bestaat uit: Edwin Jansen, voorzitter; Martijn Kerst, secretaris; Annemarie Bruining; Pim Schreuder; Liang Tjoa; Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Inge van der Werf, secretaresse.

De medische staf van het Antoni van Leeuwenhoek wordt vertegenwoordigd door het Bestuur Medische Staf (BMS) dat momenteel bestaat uit zes leden.

Taken van het BMS zijn onder meer:

 • het voorbereiden van vergaderingen van de medische staf;
 • zorgen voor adequate informatievoorziening naar de leden van de medische staf;
 • coördineren van de activiteiten van de verschillende stafcommissies;
 • toezicht houden op de naleving van het reglement;
 • het adviseren van de Raad van Bestuur.

Daarnaast is het BMS belast met de uitvoering van besluiten van de medische staf, voor zover de uitvoering daarvan niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen. De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Ondernemingsraad


De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek, heeft zeventien zetels en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een OR-secretaresse. In 2020 verliep de driejaarlijkse termijn en zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De opkomst was 47%, alle zetels zijn vervuld en er zijn 10 nieuwe OR-leden aangetreden. De OR heeft in 2020 onderstaande adviezen en reacties op instemmingsverzoeken gestuurd. OR-advies gaat vooral over organisatieveranderingen en financiële aangelegenheden (zoals investeringen). De meeste adviezen zijn op aanvraag van de Raad van Bestuur, maar de OR heeft ook ongevraagd geadviseerd. Verzoeken tot instemming gaan meestal over regelingen op het terrein van sociaal beleid (zoals privacy of personeelswerving) en arbeidsomstandigheden. Hier een overzicht.

Verpleegkundig Adviesraad


De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) adviseert vanuit het verpleegkundig perspectief de Raad van Bestuur. De VAR geeft zowel gevraagd als ongevraagd adviezen over onderwerpen gerelateerd aan het verpleegkundige domein, met als streven dat deze door de Raad van Bestuur omgezet worden in beleid. Vanuit verpleegkundig oogpunt is het einddoel het verbeteren of waarborgen van de kwaliteit van zorg. Verpleegkundig leiderschap Vanuit de RvB is vastgesteld dat er een programma verpleegkundig leiderschap opgesteld moet worden voor de verpleegkundigen in het AVL. Er is een programmamanager aangesteld voor dit project, Petra Veninga. In samenwerking met Petra heeft de VAR een programmaplan opgesteld welke in 2021 uitgerold wordt in de kliniek. Hierbij is het uitgangspunt dat dit project bottom-up wordt gedragen vanuit de verpleegkundige discipline. In het aankomend jaar zal verpleegkundig leiderschap worden geïntroduceerd in het AVL en de VAR zal deze ontwikkeling op de voet blijven volgen.

Raad van Toezicht


Voorzitter Raad van Toezicht: mr. L.J. Hijmans van den Bergh

In 2020 heeft het Antoni van Leeuwenhoek zich wederom ingezet om uitstekende kwaliteit van zorg, onderzoek en opleiding te bieden. Een mijlpaal was het vaststellen van de Strategie 2030. Dit strategisch plan biedt de benodigde handvatten om ook in de toekomst deze uitstekende kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Uiteraard was ook de coronacrisis een belangrijk onderwerp waarover de Raad van Toezicht in 2020 heeft vergaderd. Het terugtreden van prof.dr. Emile Voest als Medisch Directeur, en de wervingsprocedure voor het benoemen van zijn opvolger, waren andere kernthema’s die de aandacht van de Raad hebben gevraagd.

Wetenschappelijke Stafraad


De Wetenschappelijke Stafraad van het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, draagt bij aan de (middel)lange termijn ontwikkeling van het NKI research programma, door de Raad van Bestuur te adviseren over beleid en efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Om dit te bereiken organiseert de Wetenschappelijke Stafraad bijeenkomsten, verzamelt informatie en neemt deel aan verschillende overlegvormen. In 2020 zijn we door de omstandigheden alleen betrokken geweest bij de verkiezing van nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatieleden (BVO leden), zoals geregeld in onze statuten. Daarnaast is de board vernieuwd, Sabine Linn en Fred van Leeuwen zijn vervangen door Jacco van Rheenen en Marleen Kok. Er is geen algemene vergadering gehouden.

Commissie Inclusiviteit & Diversiteit


In het Antoni van Leeuwenhoek vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Dit is ongeacht leeftijd, afkomst, religie/levensbeschouwingen, afstand tot de arbeidsmarkt, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het is belangrijk dat iedereen onderdeel is van de maatschappij.

Raad van Bestuurslid Marien van der Meer gaf in 2020 het startsein om in het Antoni van Leeuwenhoek meer aandacht te geven aan inclusiviteit en diversiteit. De commissie Inclusiviteit en Diversiteit is in 2020 opgericht en de eerste acties zijn ondernomen.

Deel deze pagina