Kwaliteit van zorg

Werken aan kwaliteit van zorg zit ons in het hart. Alle medewerkers werken continu aan het leveren van oncologische zorg van het hoogste niveau. We zijn voortdurend bezig om onze zorg te verbeteren.

Patiëntervaringen en patiëntuitkomsten inzichtelijk Een mijlpaal is het structureel meten van patiëntervaringen (PREM) en patiëntuitkomsten (PROM). In 2021 hebben ruim 2000 patiënten hun ervaringen (PREM) gedeeld, zodat wij hiervan kunnen leren en de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren voor onze patiënten. De ervaringen zijn ook zichtbaar op www.zorgkaartnederland.nl, zodat toekomstige patiënten deze onafhankelijke informatie kunnen gebruiken bij de keuze voor een ziekenhuis. Positieve punten die patiënten meegeven, zijn expertise, interactie/bejegening en de sfeer binnen het AVL. De top 3 verbeterpunten vanuit patiëntervaringen zijn de aanstelling van een vast contactpersoon, informatie over nazorg en informatie voorafgaand aan een behandeling. Er is inmiddels een projectgroep vast contactpersoon die dit verbeterpunt oppakt. De patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) maken inmiddels onderdeel uit van de behandeltrajecten bij borstkanker, melanoom en blaaskanker. Zo wordt de kwaliteit van leven van de patiënt een integraal onderdeel van het zorgpad, dat ook actief ondersteund of verbeterd kan worden. Het uiteindelijke doel van het PROMs-project is dat iedere nieuwe patiënt in het AVL straks de PROMs invult als onderdeel van de standaardzorg, zodat we patiëntgerichte en geïndividualiseerde zorg kunnen verlenen. Komend jaar zullen de PROMs daarom uitgebreid worden naar andere doelgebieden.

Patiëntveiligheid oudere patiënten verder verbeterd De stuurgroep Kwetsbare ouderen heeft in 2021 gewerkt aan een pilot die in 2022 van start gaat. Het doel is op een gestructureerde manier de kwetsbare oudere op te sporen en te anticiperen op kwetsbare gebieden. Concreet richt de pilot zich op:

  • systematisch opsporen van kwetsbare 70+ patiënten volgens een zorgpad;
  • samen met de patiënt het juiste traject bepalen van zowel oncologische als niet-oncologische zorg;
  • onbedoelde schade/gezondheidsverlies voorkomen door passende maatregelen in te zetten.

Kwaliteitsmanagementsysteem Om verbeteringen door te voeren, is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) belangrijk. Een KMS ondersteunt bij het continu verbeteren. Het AVL werkt aan een eigen KMS met op maat gesneden kwaliteitscriteria, die bij ons instituut passen. In zelfevaluatiesessies kijken we met alle betrokken medewerkers waar we nog betere kwaliteit van zorg kunnen leveren. Het systeem bevat natuurlijk ook de minimumnormen die bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) belangrijk vindt voor de patiëntveiligheid. Ook toetsen externe organisaties of we voldoen aan de gestelde normen. Op onze website houden wij een kwaliteitspagina bij met meer informatie hierover.

Kwaliteitskoepel

Interne audits

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een groeiend aantal collega’s voelt zich betrokken bij het thema duurzaamheid en neemt actief deel aan een Green Team. Deze teams werken op de eigen afdelingen per kwartaal aan het oppakken en afronden van drie duurzame acties. Het doel om zes Green Teams draaiende te hebben in 2021 is gehaald. De Green Teams NKI, Onderzoek- en behandelcentrum (OBC), Radiotherapie en Radiologie zijn gestart. Er waren al Green Teams op de OK, IC en verpleegafdelingen. Tijdens de week van de duurzaamheid is voor het eerst de trofee voor Duurzame Doener uitgereikt aan Julia ten Cate.

De trofee gaat jaarlijks naar een collega die uitzonderlijk belangrijk is voor het verduurzamen van het AVL.

Op het gebied van energiebesparing is de afgelopen jaren veel winst geboekt. Het energieverbruik is in 2021 gereduceerd met 36% - van 1.800 MJ/m2 naar 1.140 MJ/m2 - ten opzichte van referentiejaar 2016. Dit komt met name door de in 2018 gerealiseerde energiecentrale en toepassing van energiezuinige luchtbevochtiging.

In 2021 zijn we gestart met de uitrol van maatregelen uit het energiebesparingsplan. Hiermee gaan we verder in 2022. Een mijlpaal uit 2021 is het besluit de BREEAM-systematiek toe te gaan passen voor nieuwbouwprojecten.

We hanteren certificering volgens de Milieuthermometer Zorg op niveau Zilver als groene leidraad. Hiermee geven we richting en invulling aan de duurzame ambities van het AVL.