Toezicht en advies

Bestuur Medische Staf

Het Bestuur Medische Staf (BMS) bestaat uit: Hester Oldenburg (voorzitter), Annemarie Bruining (secretaris), Jeantine de Feijter, Pim Schreuder, Liang Tjoa, Wouter Vogel en Inge van der Werf (secretaresse). In september 2021 vond er een bestuurswisseling plaats en is afscheid genomen van Edwin Jansen en Martijn Kerst. Iets eerder ook van Marie-Jeanne Vrancken Peeters.

Patiëntenraad

De Patiëntenraad (PaR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek. De Raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle medewerkers van het AVL en heeft zeventien zetels.

In 2021 waren er tussentijdse verkiezingen voor drie zetels (zes kandidaten, opkomst 17%). Alle OR-zetels zijn bezet.

De OR heeft in 2021 onderstaande adviezen en reacties op instemmingsverzoeken gestuurd. OR-advies gaat vooral over organisatieveranderingen en financiële aangelegenheden, zoals investeringen. De meeste adviezen zijn op aanvraag van de Raad van Bestuur, maar de OR kan ook ongevraagd adviseren. Verzoeken tot instemming gaan meestal over regelingen op het terrein van sociaal beleid, zoals roostering en vakanties, en arbeidsomstandigheden.

Research Stafraad

De Research Stafraad van het Nederlands Kanker Instituut draagt bij aan de (middel)lange termijn ontwikkeling van het NKI-researchprogramma. De Stafraad doet dit door de Raad van Bestuur te adviseren over beleid en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Om dit te bereiken organiseert de Raad bijeenkomsten, verzamelt informatie en neemt deel aan verschillende overlegvormen. In 2021 heeft het bestuur van de Research Stafraad, op verzoek van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, haar overlegstructuur herzien. In plaats van een toehoorderschap bij de Raad van Toezicht zal het bestuur jaarlijks overleggen met de Raad van Toezicht en elk kwartaal met het Beleidsvoorbereidend overleg (BVO). Bovendien is de Research Stafraad voornemens haar zichtbaarheid bij de achterban te vergroten met als doel de informerende functie beter te kunnen vervullen.

Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht: mr. L.J. Hijmans van den Bergh

Het jaar 2021 was in vele opzichten een bijzonder jaar, waarin we wederom geteisterd zijn door de coronapandemie. Ondanks deze pandemie hebben de medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek zich met volle overgave ingezet om uitstekende kwaliteit van zorg, onderzoek en opleiding te bieden. De Raad wil hier graag waardering voor uitspreken aan alle medewerkers in het Antoni van Leeuwenhoek.

Verpleegkundig Adviesraad

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) adviseert vanuit het verpleegkundig perspectief de Raad van Bestuur.

De VAR geeft zowel gevraagd als ongevraagd adviezen over onderwerpen gerelateerd aan het verpleegkundige domein, met als streven dat de Raad van Bestuur deze omzet in beleid. Vanuit verpleegkundig oogpunt is het einddoel het verbeteren of waarborgen van de kwaliteit van zorg.

De VAR overlegt frequent met de Raad van Bestuur, volgt de Ondernemingsraad en heeft nauw contact met HR, Bestuur medische staf (BMS), de managers en teamleiders van de kliniek en het Centrum voor Kwaliteit van Leven.

Commissie Inclusiviteit & Diversiteit

In het Antoni van Leeuwenhoek vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Dit is ongeacht leeftijd, afkomst, religie/levensbeschouwingen, afstand tot de arbeidsmarkt, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het is belangrijk dat iedereen onderdeel is van de maatschappij.

In dit jaar is een kernteam actief aan de slag gegaan met de verschillende thema’s rondom diversiteit en inclusie. Er is bijvoorbeeld aandacht gegeven aan de PRIDE, de Ramadan en internationale Dag van de Gebarentaal. In het najaar is er onderzoek gedaan naar de mate van inclusiviteit van medewerkers in het Antoni van Leeuwenhoek. Hier scoorden wij als organisatie voldoende op, maar wij zien kansen voor verbetering. Om ideeen uit de organisatie te kunnen ophalen, is er een ideeënbus geïnstalleerd waar medewerkers hun ideeën kunnen indienen. Er bestaat ook een mogelijkheid om dit online te doen.